Objektová rizika Podolské vodárny

Vážení návštěvníci a účastnící Dne architektury,
vzhledem k tomu, že se akce koná za plného provozu Podolské vodárny, je nutné, abyste se seznámili s níže uvedenými Objektovými riziky. Rezervací/zakoupením vstupenky na akci PRAHA – SVOBODNÁ ARCHITEKTURA a/nebo PRAHA – PODOLSKÁ VODÁRNA potvrzujete seznámení s riziky a vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami. 


Název
objektuÚPRAVNA VODY PODOLÍ

Adresa pracoviště: Praha 4 – Podolí, Podolská 15/17

zatřídění rizika

ČERPACÍ STANICE SUROVÉ VODY, ČERPACÍ STANICE PITNÉ VODY

 • riziko pádu na vlhkých a kluzkých podlahách a schodištích C
 • riziko úrazu elektrickým proudem – nedodržení obecných bezpečnostních předpisů (platné právní a ostatní předpisy) a vnitřních norem PVK D
 • riziko při manipulacích na technologických částech zařízení D

sociální zařízení, šatnA, KUCHYŇKA, komunikační prostory

 • riziko pádu na kluzkém a vlhkém povrchu C
 • riziko pádu, naražení na schodišti a komunikacích D
 • riziko úrazu elektrickým proudem – nedodržení obecných bezpečnostních předpisů (právní a technické předpisy) a vnitřních norem PVK D
 • riziko opaření, popálení při přípravě teplých nápojů E

VRÁTNICE

 • riziko uklouznutí, pádu na mokrém, zledovatělém nebo nerovném povrchu C
 • riziko plynoucí ze závažné havárie na chlorovém hospodářství (nebezpečí otravy plyn. Cl2) C
 • riziko úrazu elektrickým proudem – nedodržení obecných bezpečnostních předpisů (platné právní a ostatní předpisy) a vnitřních norem PVK D
 • riziko plynoucí z pohybu dopravních prostředků a manipulační techniky D

VENKOVNÍ prostory, KOMUNIKACE

 • riziko uklouznutí, pádu na mokrém, zledovatělém nebo nerovném povrchu C
 • riziko plynoucí z nedodržení pravidel dopravně provozního řádu C

 STUPNICE HODNOCENÍ RIZIK

A VYSOKÉ
B ZNAČNÉ
C MÍRNÉ
D PŘIJATELNÉ
E BEZVÝZNAMNÉ

ZÁKLADNÍ OPATŘENÍ U VÝZNAMNÝCH RIZIK

Komunikace: dopravně provozní řád, pracovní postupy, vymezení pracovního prostoru, označení překážek, prostorů s možným pádem do volné hloubky, pohyb po určených a bezpečných komunikacích

VŠEOBECNÁ OPATŘENÍ OBJEKTOVÉHO RIZIKA

 • zákaz zahájení jakékoliv práce bez platného povolení, oznámení a souhlasu odpovědného vedoucího zaměstnance organizační jednotky (mistr, manažer provozu, manažer útvaru)
 • dodržovat zákaz kouření, kromě prostor k tomu určených a vymezených, nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích a v pracovní době i mimo ně
 • dodržovat obecné bezpečnostní předpisy (platné právní a ostatní předpisy) a vnitřní normy PVK vč. pracovních postupů
 • respektovat bezpečnostní (informativní, výstražné, zákazové, příkazové) a dopravní značení
 • v případě vzniku havárie nebo vyhlášení poplachu se řídit pokyny odpovědných zaměstnanců provozovatele a postupovat dle požárních poplachových směrnic
 • zákaz vstupu cizích zaměstnanců bez vědomí odpovědného zaměstnance provozovatele a seznámení se s objektovými riziky do prostor, kde nevykonávají sjednanou pracovní či servisní činnost – platí u všech prostorů, které nebyly předány do užívání nebo k provedení prací

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 

při vzniku havarijních stavů a mimořádných událostí v oblasti BOZP, PO a ŽP

centrální dispečink PVK: 267 312 913, 267 312 919, 602 683 818
ohlašovna požárů v objektu ÚV Podolí: 221 402 210, 221 402 213
HASIČI: 150
JEDNOTNÉ EVROPSKÉ ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ: 112
POLICIE ČR: 158
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA: 155

Den architektury můžete podpořit na portálu Darujme.
This is default text for notification bar